אודות האיגוד

איגוד התקשורת והעיתונות בישראל הוקם על מנת לאגד אנשי תקשורת פעילים העוסקים בעיתונות, אקדמיה תקשורתית ותקשורת אלקטרונית.

* האיגוד שם לו למטרה לשפר את איכות התקשורת הישראלית על כל רבדיה, להעצים את החיוב בהיבטים המתבקשים ולענות על הצורך של בניית מערך תקשורת בונה, איכותית, עניינית וללא משוא פנים.

* איגוד התקשורת והעיתונות בישראל מורכב מחברים בעלי עניין תקשורתי, מוכחים כבעלי הכשרה אקדמית או העוסקים בנושאי התקשורת המגוונים, אמונים על האתיקה התקשורתית העיתונאית ומהווים עתודה לשיפור פני התקשורת הישראלית, המחייבת ושומרת על האינטרס המוביל והמוחלט של מפת התקשורת הבינלאומית.

* האיגוד פועל לקידומם של קשרים עם איגודי תקשורת בינלאומיים היוצרים מוניטין וחיזוק קשרים עם עיתונאי העולם.

* כל חבר איגוד ישא תעודת עיתונאי תקפה, המונפקת על פי קריטריונים ותקנון, המחייבים אותו, בין השאר, להצטייד באישור עורך המאשר את פעילותו התקשורתית. לאיגוד ועדת קבלה, הרשאית לקבל או לפסול מועמדים על פי אמות המידה שנקבעו על ידי ועדת התקנון והאתיקה של האיגוד.

* הנהלת האיגוד שנבחרה בבחירות חופשיות מוסמכת לכהן עד לבחירות הבאות. ההנהלה שנבחרה קיבלה על עצמה סמכויות וקביעת קריטריונים להפעלת האיגוד ולפעילויותיו המגוונות.

* חברי הנהלת האיגוד מהווים את ועדת ההיגוי, ועדת קבלת ההחלטות והרשות המחליטה והמבצעת כלפי כל מוסדות האיגוד ופעולותיו.